Grundejerforening / Bestyrelse

Bestyrelse

Gældende regler for bestyrelsen  
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, bestående af formanden, næstformanden, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal bestå af minimum tre medlemmer.
 
Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden eller af en af bestyrelsen bemyndiget person. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling, hvor der desuden vælges to suppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Det er kun muligt at indtræde i bestyrelsen, inklusive suppleanter, med ét medlem pr. husstand.
 
Bestyrelsen udgør foreningens ledelse, handler på hele foreningens vegne og udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der fremgår af foreningens vedtægter, deklarationer samt beslutningerne på grundejerforeningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 
Bestyrelsen vælger selv næstformanden og kassereren blandt de almindelige bestyrelsesmedlemmer, ligesom der vælges første og anden suppleant. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges for to år ad gangen, således at to almindelige medlemmer samt en suppleant afgår hvert år efter tur. Suppleanterne vælges ligeledes for to år af gangen. Genvalg kan finde sted.
 
Generalforsamlingen kan tillægge medlemmer af bestyrelsen et årligt vederlag.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af mindst to bestyrelsesmedlemmer.
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er tre medlemmer til stede. Afgørelser træffes efter stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
 
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. 
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød