Grundejerforening / Generalforsamling

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 
Generalforsamlingen afholdes i Hillerød og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, til hvert medlem efter den opgivne adresse.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen ved almindelig stemmeflerhed valgt dirigent, der redeligt afgør ethvert spørgsmål om forhandlingens gang, stemmeret og afstemninger. Dirigenten er mødeleder og er ikke underlagt instruktionsbeføjelser fra bestyrelsen, men står alene under generalforsamlingens kontrol. Han eller hun skal sikre, at vedtægterne og almindelige foreningsretlige krav er opfyldt og overholdt. Dirigenten skal afgøre, om de mødte faktisk har adgang og er stemmeberettigede.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
d. Forelæggelse af budget for det kommende år og i forbindelse hermed forslag til fastsættelse af størrelsen af kontingentet for det kommende år.
e. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
f. Valg af formand.
g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
h. Valg af revisorer og suppleant.
i. Eventuelt. Der kan ikke under dette punkt sættes forslag til afstemning.

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsens formand inden otte dage før den varslede ordinære generalforsamling.
 
De indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 2 dage før den varslede ordinære generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes enten efter
1. beslutning af en generalforsamling med flertalsbeslutning eller
2. af bestyrelsen eller
3. med underskrift af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer
Samtidigt med beslutning eller begæring om sådan indkaldelse skal angives de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Bestyrelsen er pligtig til at foretage indvarsling, efter regler svarende til de ovenfor nævnte i § 7 angivne, senest 14 dage efter modtagelsen af begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.


Medlemmers deltagelse

Hvert medlem har adgang til at møde og stemme på generalforsamlingen, enten personligt eller ved en stedfortræder, forsynet med skriftlig fuldmagt. Denne skal indeholde specifikke oplysninger om den befuldmægtigedes beføjelser.
 
Ingen husstand kan stemme som befuldmægtiget for mere end én anden husstand ud over deres egen stemme. Uanset om en ejendom har flere ejere, har disse kun i alt en stemme, der ikke kan opdeles, men stemmeretten for sådanne ejendomme skal udøves under et. Alle ejere har dog ret til at deltage og til at ytre sig.
Det er en betingelse for udøvelsen af stemmeretten, at vedkommende medlem har betalt forfaldent kontingent.

Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten bestemmer det, eller hvis mindst et medlem forlanger det. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed.
 
Forslag
Der kan kun fremsættes forslag, dersom forslagsstilleren eller en stedfortræder er til stede, således at der er mulighed for uddybelse af forslaget.

Ændringsforslag, der skulle fremkomme under selve generalforsamlingen, skal kunne præsenteres skriftligt for forsamlingen (projektor, tavle).

Til vedtagelse af beslutning om ændring i foreningens deklaration eller vedtægter kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede samt, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et sådant forslag med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, forelægges forslaget på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med otte dages varsel. På denne måde kan forslaget - uanset de mødte medlemmers antal - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Favrholmvængets Grundejerforening | 3400 Hillerød